Robaws – Algemene voorwaarden

(oktober 2023)

1. TOEPASSING

1.1. Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle bestellingen die worden afgesloten tussen Eforge BV, een vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Blokkestraat 41 bus 1.1, 8550 Zwevegem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0808.554.782 (Robaws) en de rechtspersoon of natuurlijke persoon die in een bestelformulier als klant wordt aangeduid (de Klant), behalve wanneer deze (deels) worden vervangen door afwijkende contractuele afspraken die uitdrukkelijk tussen Robaws en de Klant zijn overeengekomen. Robaws en de Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Partijen en individueel als een Partij.

 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden, het toepasselijke bestelformulier (Bestelformulier) en de Gegevensverwerkingsovereenkomst (indien van toepassing) als bijlage bij de Algemene Voorwaarden vormen samen met de documenten waarnaar verwezen wordt de Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid geldt de volgende aflopende voorrangsorde: (i) het Bestelformulier, (ii) de Gegevensverwerkingsoverenkomst en (iii) de Algemene Voorwaarden.

 

1.3. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat andere standaardvoorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden of aankoopvoorwaarden van de Klant, niet van toepassing zijn. 

 

2. OPLOSSING

2.1. Oplossing en Geautoriseerde Gebruikers - De Oplossing verwijst naar het ‘Software as a Service’-platform dat door Robaws wordt aangeboden en waarmee de Klant en aangewezen geautoriseerde gebruikers waarvoor de Klant betaalt (de Geautoriseerde Gebruikers) toegang krijgen tot de volgende onderdelen en deze kunnen gebruiken: (i) het computerprogramma of de computerapplicatie ‘Robaws’ die via het internet toegankelijk is op de externe servers van Robaws (de Software), inclusief de koppelingen naar externe software; en (ii) de begeleidendedocumentatie van de Software, met name de schriftelijke of elektronische materialen die informatie en instructies geven voor het gebruik van de Software (de Documentatie). 

 

2.2. Robaws kent aan elke Geautoriseerde Gebruiker een persoonlijke gebruikersaccount toe en daarbij horende persoonlijke login-gegevens. Een gebruikersaccount mag slechts door één enkele natuurlijke persoon gebruikt worden, en mag niet gedeeld worden door meerdere personen. De Klant zal elke natuurlijke persoon die de Oplossing gebruikt registreren als Geautoriseerde Gebruiker. Uitsluitend de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van de de login-gegevens (waaronder de gebruikersnaam en het paswoord).

 

2.3. De Klant opteert voor één van de drie (3) pakketten (elk een Pakket) van de Oplossing: (i) het Starter-pakket; (ii) het Go-pakket; of (iii) het Pro-pakket, zoals opgenomen in het Bestelformulier. Elk Pakket beschikt over specifieke functionaliteiten welke worden toegelicht op de website van Robaws en in de Documentatie. Alle Geautoriseerde Gebruikers zullen onder het gekozen Pakket vallen, en de vergoeding zal voor elk van de Geautoriseerde Gebruikers dezelfde zijn, ongeacht welk gebruik de Geautoriseerde Gebruiker van de Oplossing maakt.

 

2.4. Robaws kan eventuele extra functionaliteiten aanbieden tegen een bijkomende betaling (Add-Ons), die de klant kan toevoegen aan het gekozen pakket. Indien de Klant gebruik maakt van Add-Ons worden deze als onderdeel van de Oplossing gezien voor deze Algemene Voorwaarden. 

 

2.5. Tijdens de Duur kan de Klant zelf extra Geautoriseerde Gebruikers toevoegen. Voor elk van deze bijkomende Geautoriseerde Gebruikers zal pro rata een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in overeenstemming met artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

2.6. Voor alle duidelijkheid omvat de Oplossing enkel de koppelingen naar externe software en niet de externe software zelf. De licenties voor deze externe software en gerelateerde prijzen zal de Klant rechtstreeks overeenkomen met en betalen aan de betreffende externe softwareleverancier, zonder enige betrokkenheid of tussenkomst van Robaws. Robaws draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de goede werking van deze externe software.  

 

2.7. De Klant verklaart te weten dat voor het gebruik van de Oplossing een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser (zoals de meeste recente versie van Google Chrome)vereist is. Bij gebreke hieraan, zal de Klant de Oplossing mogelijk niet, of niet volledig kunnen gebruiken. 

 

2.8. Indien de Klant toegang wil verkrijgen en gebruik wil maken van de digitale werkbon-app ‘Wappy’ dient dit te worden opgenomen in het Bestelformulier. Indien de Klant gebruik maakt van Wappy, zal deze ‘Software as a Service’ eveneens beschouwd worden als Software onder deze Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat het aantal Geautoriseerde Gebruikers van Wappy en de abonnementsduur (per maand / per jaar) kan afwijken. 

 

2.9. Gebruik van de Oplossing - De Klant krijgt een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van de Oplossing beperkt tot haar Geautoriseerde Gebruikers tijdens de Duur van de Overeenkomst. De Klant mag de Oplossing alleen gebruiken voor de doeleinden zoals opgenomen in de Documentatie of de website van Robaws, en mag de Oplossing niet verder commercialiseren. ​​

 

2.10. De Geautoriseerde Gebruiker heeft slechts recht op toegang tot en gebruik van de Oplossing via één gekozen apparaat tegelijktertijd. Indien een Geautoriseerde Gebruiker de Oplossing (gelijktijdig) wil gebruiken via meerdere apparaten dient hiervoor een meerkost te worden betaald (tenzij dit een onderdeel is van de desbetreffende licentie), hetgeen kan oplopen tot de kost van een extra Geautoriseerde Gebruiker.

 

2.11. Robaws kan de Oplossing van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken, maar zal geen primaire functie van de Oplossing verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Indien het gaat om een wijziging van primaire functie die manifest nadelig is voor de Klant, kan de Klant de Overeenkomst opzeggen mits inachtname van een opzegtermijn van vijftien (15) kalenderdagen.

 

2.12. Elk gebruik van de Oplossing dat buiten de reikwijdte van de krachtens deze Overeenkomst verleende toegangs- en gebruiksrechten valt of in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, geeft Robaws het recht de krachtens deze rechten op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen wegens materiële schending door de Klant. In dit laatste geval heeft Robaws het recht om de reeds betaalde vergoedingen te behouden en de vergoedingen op te eisen die nog te betalen zijn tijdens de resterende duur van de Overeenkomst. 

 

2.13. Robaws zal regelmatig onderhoud verrichten aan de Software met als doel om de werking en/of toegang te verbeteren of verbreden. 

 

2.14. Gebruiksbeperkingen van de Oplossing - De Klant zal voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Oplossing. De Klant zal niet (direct of indirect): 

 

(i) de Oplossing kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, modificeren of afgeleide werken maken op basis van de Oplossing of enige andere intellectuele eigendom van Robaws, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Robaws; 

(ii) de parameters zoals uiteengezet in het toepasselijke Bestelformulier overschrijden zonder toelating van Robaws; 

(iii) de rechten die onder deze Overeenkomst aan de Klant zijn verleend, toewijzen, verkopen, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen, time-sharen, distribueren of anderszins overdragen aan derden; 

(iv) de Oplossing en in het bijzonder broncode (of onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van de Software wijzigen, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of anderszins de broncode (proberen) afleiden, tenzij en voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; 

(v) de Oplossing gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; 

(vi) de integriteit of prestaties van de Oplossing verstoren; 

(vii) ongeoorloofde toegang proberen te verkrijgen tot de Oplossing of de bijbehorende systemen of netwerken, of ongeoorloofde penetratietests uitvoeren op de Oplossing; 

(viii) de Oplossing te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, publicatierechten of privacyrechten van Robaws of derden, of om lasterlijke, smadelijke of anderszins onwettige gegevens op te slaan of over te dragen; 

(ix) gebruik te maken van automatische, elektronische of handmatige processen met een hoog volume om toegang te krijgen tot de Oplossing, deze te doorzoeken of informatie van de Oplossing te verzamelen (inclusief maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts); of

(x) auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomsvermeldingen of andere mededelingen in de Oplossing wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken.

2.15. Diensten – Robaws levert aanvullende diensten of ondersteuning met betrekking tot de geleverde Oplossing, met name bepaalde diensten van implementatie, training, onderhoud, updates en klantondersteuning (de Diensten). De Diensten, welke kunnen worden verricht tegen betaling van een vergoeding, omvatten onder meer de implementatie van de Oplossing en training in overeenstemming met één van de drie (3) implementatiepakketten zoals opgenomen in een Bestelformulier.

 

Bijkomende Diensten, zoals extra trainingen, zijn onderhevig aan bijkomende vergoeding zoals overeengekomen tussen Partijen. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Partijen levert Robaws geen diensten van maatwerk.

 

2.16. Gegevens van de Klant - Alle gegevens, informatie en materialen die door de Klant en/of haar Geautoriseerde Gebruikers gedurende de Duur van de Overeenkomst aan Robaws worden verstrekt (Klantgegevens) blijven de exclusieve eigendom van respectievelijk de Klant en/of haarGeautoriseerde Gebruikers. De Klant verleent Robaws een niet-exclusieve en royaltyvrije licentie om de Klantgegevens te gebruiken voor het leveren van de Oplossing en de Diensten.

 

2.17. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid van en auteursrechten op alle Klantgegevens. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van haar log-in gegevens ten aanzien vande Oplossing, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersnaam en wachtwoord.

 

2.18. Robaws kan kwantitatieve gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van de Oplossingverzamelen, gebruiken en openbaar maken voor brancheanalyse, benchmarking, marketing, analyse en andere zakelijke doeleinden. Deze verzamelde, gebruikte en openbaar gemaakte gegevens zijn uitsluitend in geaggregeerde vorm en zullen de Klant en haar Geautoriseerde Gebruikers niet identificeren.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voorafgaand aan de Overeenkomst aan een Partij toebehoren, blijven toebehoren aan die Partij. De Oplossing, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle onderliggende gegevens, software, platforms, algoritmen, codes, technologie, applicaties, (website)ontwerpen, knowhow, technieken, methoden, materialen, systemen en andere te leveren producten en/of diensten, inclusief alle wijzigingen, verbeteringen en afgeleiden daarvan en alle intellectuele eigendomsrechten die hiermee verband houden, zijn eigendom van Robaws en/of haar gelieerde ondernemingen die alle rechten, aanspraken en belangen in verband hiermee bezitten. 

 

3.2. Robaws behoudt zich in elk geval het recht voor om suggesties, ideeën, verbeteringen, verzoeken, feedback, aanbevelingen of andere knowhow die in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt of ontwikkeld, te gebruiken voor zover deze geen Klantgegevens omvatten.

 

3.3. Voor zover de Klant enig recht, titel of belang verwerft in enige intellectuele eigendom die toekomt aan Robaws, draagt de Klant hierbij al zijn rechten, titels en belangen in dergelijk intellectuele eigendom over aan Robaws.

 

4. VERTROUWELIJKHEID

 

4.1. Alle informatie die mondeling of schriftelijk door een partij (de Bekendmakende Partij) aan de andere partij (de Ontvangende Partij) wordt bekendgemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van bekendmaking (de Vertrouwelijke Informatie), in het bijzonder alle informatie met betrekking tot de activiteiten, zaken, producten, ontwikkelingen, handelsgeheimen, knowhow, personeel, klanten en leveranciers van beide Partijen, dient vertrouwelijk te worden behandeld. De Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij zal door de Ontvangende Partij enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en zal met geen enkele andere partij worden gedeeld dan met de werknemers en aangestelden van Ontvangende Partij die hiervan noodzakelijkerwijs kennis moeten nemen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

4.2. Voor alle Vertrouwelijke Informatie die tijdens de Duur van deze Overeenkomst wordt ontvangen, zal de Ontvangende Partij dezelfde mate van zorg aanwenden als zij aanwendt om de vertrouwelijkheid van haar eigen soortgelijke Vertrouwelijke Informatie te beschermen en in geen geval minder dan redelijke zorg.

 

4.3. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekendmaken voor zover dit wettelijk verplicht is, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf op de hoogte stelt van de gedwongen bekendmaking, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

5. BETALINGSVOORWAARDEN 

 

5.1. De klant kan de Oplossing voor maximaal veertien (14) kalenderdagen gratis uittesten (in demo-versie). Na deze periode is betaling door de Klant vereist voor de toegang tot en gebruik van de Oplossing in volledige versie (i.e. niet-demo versie) in overeenstemming met artikel 2 van deze Overeenkomst.

 

5.2. De Klant zal bij de start van elke abonnementsperiode (de start van de maand voor een maandabonnement; de start van het jaar voor een jaarabonnement) aan Robaws de vergoedingen betalen zoals beschreven in het relevante Bestelformulier voor het gebruik van de Oplossing (de Abonnementsvergoeding). Voor het leveren van Diensten zal de Klant de vergoedingen betalen zoals beschreven in het relevante Bestelformulier, welke in principe voorafgaand aan het leveren van de Diensten wordt gefactureerd (de Dienstenvergoeding) (de Abonnementsvergoeding en Dienstenvergoeding worden samen de Vergoedingen genoemd). De Vergoedingen zijn exclusief BTW en andere belastingen en (lokale) heffingen. De vergoedingen dienen te worden betaald in de munteenheid die vermeld wordt op het Bestelformulier.

 

5.3. De Klant erkent en aanvaardt dat Robaws het recht heeft om pro rata extra kosten en vergoedingen in rekening te brengen indien (i) de Klant een bijkomende Geautoriseerde Gebruiker toevoegt en/of; (ii) een Geautoriseerde Gebruiker gebruik maakt van de Oplossing via meerdere apparaten en/of; (iii) de Klant Robaws ervan in kennis stelt dat zij het betreffende pakket van de Oplossing wenst te “upgraden” (i.e. overschakelen van het Starter-pakket naar het Go-pakket of het Pro-pakket; dan wel overschakelen van het Go-pakket naar het Pro-pakket).

 

5.4. De Klant erkent en aanvaardt dat het niet mogelijk is om het aantal Geautoriseerde Gebruikers te verminderen tijdens de dan lopende termijn (maand-of jaartermijn) van de Overeenkomst. De klant erkent en aanvaardt dat het niet mogelijk is om het betreffende pakket van de Oplossing te “downgraden” (i.e. overschakelen van het Pro-pakket naar het Go-pakket of het Starter-pakket; dan wel overschakelen van het Go-pakket naar het Starter-pakket).

 

5.5. Indien de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigd vooraleer Diensten zijn geleverd waarvoor reeds een Bestelformulier is gesloten tussen Partijen, zal betaling voor deze Diensten verschuldigd blijven door de Klant.  

 

5.6. Robaws mag de Vergoedingen elk jaar verhogen (op eender welk moment) in functie van een wijziging in de arbeidskosten of externe (derde partij) kosten (inclusief maar niet beperkt totlonen, energiekosten, materiaalkosten en licenties van derden zoals hostingdiensten). Bovendien behoudt Robaws zich het recht voor prijsverhogingen voor te stellen om verbeteringen in productkwaliteit, verbeteringen in servicenormen of andere substantiële verbeteringen van de onder de Overeenkomst geleverde Oplossing te kunnen aanbieden. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijziging van de prijzen, dient de Klant het dan lopende abonnement voor de Oplossing tijdig te beëindigen, binnen één (1) maand na de kennisgeving van de prijswijziging door Robaws. 

 

5.7. Facturen van Robaws zijn verschuldigd en betaalbaar binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum (tenzij anders vermeld op het toepasselijke bestelformulier).

 

5.8. Voor elke onbetwiste betaling die op de vervaldatum nog niet van de Klant is ontvangen, kan Robaws vertragingsrente in rekening brengen tegen het wettelijk toegestane maximumtarief. De Klant dient alle redelijke incassokosten te betalen, met inbegrip van de honoraria van advocaten en incassobureaus. Eventuele betwiste bedragen moeten binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van een factuur door de Klant worden gemeld aan Robaws via [email protected], waarbij de basis voor de betwisting door de Klant en het betreffende bedrag moeten worden gespecificeerd. Indien een bedrag niet wordt betwist binnen deze acht (8) kalenderdagen, wordt het geacht te zijn aanvaard door de Klant. In elk geval zal het onbetwiste deel van de factuur steeds worden betaald zoals hierboven uiteengezet. 

 

5.9. Robaws is gerechtigd om bij niet tijdige (volledige) betaling zonder voorafgaande melding de toegang tot en gebruik van de Oplossing op te schorten totdat het gehele verschuldigde bedrag wordt betaald.

 

6. VERKLARINGEN EN GARANTIES

 

6.1. Robaws voert haar verplichtingen onder de Overeenkomst te goeder trouw uit, in overeenstemming met de geldende professionale standaarden. Alle verplichtingen van Robaws onder deze Overeenkomst betreffen inspanningsverbintenissen.

 

6.2. Tijdens de Duur van de Overeenkomst garandeert Robaws dat: (a) de Software substantieel conform de Documentatie zal presteren; en (b) Robaws de industriële standaardpraktijken zal hanteren om virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere onbedoelde kwaadaardige of destructieve code in de Software op te sporen. De voorgaande garanties gelden niet indien het falen van de Software het gevolg is van nalatigheid, fouten of misbruik van de Software (inclusief gebruik dat niet in overeenstemming is met de Documentatie) door de Klant, de Geautoriseerde Gebruikers of een derde partij anders dan Robaws. 

 

6.3. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit artikel 6 en voor zover maximaal is toegestaan onderde toepasselijke wetgeving, wordt de Oplossing geleverd "as is”. De uitdrukkelijke garanties die in dit artikel 6 worden uiteengezet, zijn de enige garanties die Robaws geeft met betrekking tot de Oplossing, de Diensten of enige materialen of diensten die door Robaws in verband met deze Overeenkomst worden geleverd. Robaws geeft geen en aanvaardt geen andere garanties, waarborgen, verklaringen of voorwaarden, hetzij schriftelijk, mondeling, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van niet-schending, verkoopbaarheid, geschiktheid, bruikbaarheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, volledigheid, performantie, of een specifiek gebruik, misbruik of onvermogen tot gebruik van de Oplossing.

 

7. VRIJWARING 

 

7.1. Robaws zal de Klant verdedigen en vrijwaren tegen aanspraken van derden die beweren dat de onder deze Overeenkomst geleverde Oplossing inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde. De Klant zal Robaws onverwijld op de hoogte stellen van dergelijke claims van derden en Robaws alle noodzakelijke volmachten en bevoegdheden verlenen om de aanspraken te behandelen en te verdedigen.

 

7.2. De bovenstaande verplichtingen van Robaws tot verdediging en vrijwaring zijn niet van toepassing als een vordering voortvloeit uit of betrekking heeft op: (i) ongeoorloofd gebruik van de Oplossing door de Klant, (ii) wijziging, aanpassing of conversie van de Oplossing door de Klant of een derde partij, (iii) gebruik van de Oplossing door de Klant in combinatie met andere producten of diensten, of (iv) naleving door Robaws van specificaties, eisen of verzoeken van de Klant.

 

7.3. Als de Oplossing het onderwerp wordt, of Robaws redelijkerwijs vaststelt dat de Oplossingwaarschijnlijk het onderwerp zal worden, van een inbreukvordering van een derde partij (zoals bedoeld in artikel 7.1), heeft Robaws het recht om naar eigen goeddunken: (i) het (vermeende) inbreukmakende deel van de Oplossing aan te passen zodat deze niet langer inbreukmakend is, met behoud van gelijkwaardige functionaliteit; (ii) voor de Klant een licentie te verkrijgen om de Oplossing te blijven gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst; of (iii) hetbetreffende Bestelformulier of de Overeenkomst te beëindigen en de Klant een bedrag te betalen dat gelijk is aan een pro rata deel van de Vergoedingen die op grond van deze Overeenkomst aan Robaws zijn betaald voor dat deel van de Oplossing dat het onderwerp is van een dergelijke inbreuk.

 

7.4. Het voorgaande omvat de volledige aansprakelijkheid en verplichtingen van Robaws en de enige rechtsmiddelen van de Klant met betrekking tot enige inbreukvordering van derden.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1. In geen geval zal Robaws aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, bestraffende, indirecte, exemplaire of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, gederfde winst, vervangende goederen, verlies van technologie, verlies van documenten of calculaties, verlies van rechten of diensten, verlies van gegevens, documenten of communicatie, of onderbreking of verlies van gebruik van diensten, software of apparatuur(inclusief door hacking), zelfs indien Robaws op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), objectieve aansprakelijkheid of anderszins.

 

8.2. Robaws levert inspanningen om ervoor te zorgen dat er geen fouten plaatsvinden bij het gebruik van de Oplossing (bijvoorbeeld bij het maken van calculaties, planning, offertes en het verrichtenvan voorraadbeheer), maar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ondanks deze inspanning, het gebruik van de Oplossing toch leidt tot een foute calculatie. De Klant zal steekproefgewijs nagaan of berekeningen binnen de Oplossing correct zijn en zal Robaws op de hoogte brengen indien een fout gevonden wordt. 

 

8.3. Voor zover wettelijk toegestaan zal de totale aansprakelijkheid van Robaws voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, hetzij contractueel, door garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, productaansprakelijkheid of een andere theorie) of anderszins, in geen geval meer bedragen dan het totale bedrag (excl. belastingen) dat door de Klant aan Robaws is betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop hetbetreffende schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan.

 

9. DUUR EN BEËINDIGING

 

9.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Klant voor het eerst toegang krijgt tot de Oplossing en blijft van kracht gedurende de toepasselijke termijn die in het Bestelformulier is vermeld (de Initiële Periode) en de verlengingen die hierop volgen (elk een Verlenging) (de Initiële Periode en de Verlengingen vormen samen de Duur). Bij het verstrijken van de Initiële Duur of een Verlenging, wordt de Overeenkomst en het toepasselijke Bestelformulier automatisch verlengd voor dezelfde duur als de dan geldende duur van de Initiële Periode of Verlenging (zijnde met een maand of met een jaar), tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd (in overeenstemming met artikel 9).

 

9.2. De Klant kan steeds schriftelijk melden aan Robaws dat zij de Overeenkomst en het toepasselijke Bestelformulier wenst op te zeggen. De Overeenkomst zal dan eindigen op het einde van de dan lopende Initiële Periode of Verlenging. Met andere woorden: indien de Overeenkomst eenmaandelijks opzegbaar abonnement omvat, zal de Overeenkomst worden beëindigd op het einde van de dan lopende abonnementsmaand (bijvoorbeeld: indien het maandabonnement is gestart op 15 maart 2023, eindigt het op 14 april 2023); indien de Overeenkomst een jaarlijks abonnement omvat, zal de Overeenkomst worden beëindigd op het einde van het dan lopende contractjaar (i.e. indien het jaarabonnement is gestart op 15 maart 2023, eindigt het op 14 maart 2024).

 

9.3. Voorafgaand aan een Verlenging van de Overeenkomst conform artikel 9.1 kan de Klant het Pakket wijzigen voor de komende verlenging (inclusief wijzigen naar een minder uitgebreid Pakket) via het beheer van de licenties in de Software zelf of door Robaws hiervan schriftelijk in kennis te stellen via [email protected]

 

9.4. In het geval een van de Partijen niet voldoet aan een van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, en als een dergelijke schending niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de schriftelijke kennisgeving van een dergelijke schending aan de inbreukmakende Partij is verholpen, kan deze Overeenkomst en/of elk toepasselijk Bestelformulier onmiddellijk worden beëindigd door de niet-inbreukmakende Partij. 

 

9.5. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst (i) zal de Klant Robaws onmiddellijk alle Vergoedingen en andere bedragen betalen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn voor de volledige Duur; (ii) heeft de Klant geen recht meer op toegang tot of gebruik van de Oplossing; en (ii) zal de Klant alle Vertrouwelijke Informatie van Robaws die in haar bezit of onder haar controle is onmiddellijk teruggeven of vernietigen. 

 

9.6. Indien de Klant Klantgegevens wenst te exporteren uit de Software moet dit gebeuren voor het einde van de Overeenkomst. Uitzonderijk, op vraag en tegen betaling van een bijkomende vergoeding, kan de Klant de Klantgegevens die met de Oplossing zijn verwerkt exporteren tot dertig (30) dagen na de beëindiging of afloop van de Overeenkomst. 

 

9.7. De bepalingen van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de artikelen 3, 4, 6, 8, 9 en 11 van deze Overeenkomst, blijven na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

 

10. GEGEVENSBESCHERMING 

 

10.1. Indien en voor zover Robaws in het kader van de levering van de Oplossing persoonsgegevensverwerkt, d.w.z. informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van de Klant en/of Geautoriseerde Gebruikers, zullen de Partijen een Gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten en als bijlage bij deze Overeenkomst voegen. 

 

11. DIVERSEN

 

11.1. Overmacht - In geen geval is een van de Partijen aansprakelijk jegens de andere Partij voor het niet-nakomen van enige verplichting onder deze Overeenkomst, wanneer een dergelijke niet-nakoming haar oorzaak vindt in een geval van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, overstroming, brand, burgerlijke onrust, daden van terreur, stakingen of arbeidsproblemen, computer-, netwerk-, internet- of telecommunicatiestoringen, cyberaanvallen, of enige andere oorzaak of oorzaken, van gelijke of andere aard, buiten de redelijke controle van een Partij, zolang deze oorzaak of oorzaken bestaan. Partijen erkennen en aanvaarden dat het niet-nakomen van een betalingsverplichting nooit te wijten kan zijn aan overmacht.

 

11.2. Imprevisie - In het geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de redelijke controle van een Partij (met inbegrip van gebeurtenissen die al bestonden of te voorzien waren op de datum van deze Overeenkomst), en die de uitvoering van de verplichtingen onder deze Overeenkomst aanzienlijk zwaarder maakt en/of nadelig voor een Partij, komen de Partijen overeen dat de voorwaarden van deze Overeenkomst zullen blijven gelden.

 

11.3. Publiciteit - Robaws behoudt zich het recht voor om de Klant te vermelden bij haar referenties, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders verzoekt. De Klant geeft Robaws de toestemming om haar naam te gebruiken in de referentiepublicaties in de commerciële brochures en om haar logo te vermelden (i) op de website van Robaws, (ii) tijdens vakbeurzen of andere evenementen die de presentatie of de promotie van de producten en diensten van Robaws tot doel hebben en (iii) via alle andere media die tot ditzelfde doel bijdragen.

 

11.4. Kennisgevingen - Alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen, eisen en andere mededelingen hieronder dienen schriftelijk te geschieden, geadresseerd aan het (mail)adres van de ontvangende Partij zoals vermeld in het Bestelformulier of anderszins door de betreffende Partij gemeld in overeenstemming met deze Overeenkomst. 

 

11.5. Wijzigingen - De voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst kunnen alleen worden gewijzigd of aangepast door middel van een schriftelijke overeenkomst die door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van beide Partijen is ondertekend, met dien verstande dat Robaws, redelijk handelend, de Algemene Voorwaarden eenzijdig kan wijzigen na kennisgeving aan de Klant, onder meer om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. De Klant dient regelmatig de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te raadplegen.Indien de wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden de rechten of plichten van de Klant materieel veranderen, zal Robaws zich inspannen om de Klant daarvan binnen een redelijke termijn vooraf op de hoogte te stellen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan de Klant de Overeenkomst beëindigen. De Klant wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien de Klant Robaws niet vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen van het tegendeel in kennis heeft gesteld.

 

11.6. Overdracht - Geen der Partijen mag rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, met dien verstande dat Robaws deze Overeenkomst mag overdragen of toewijzen aan een rechtsopvolger in het geval van een verkoop of fusie, waarbij een dergelijke overdracht of toewijzing van kracht wordt na schriftelijke kennisgeving aan de Klant. 

 

11.7. Onderaanneming - De Klant erkent en aanvaardt dat Robaws beroep kan doen op onderaannemers voor het uitvoeren van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. Robaws is geheel aansprakelijk voor het handelen en nalaten van deze onderaannemers zoals zij aansprakelijk is voor haar eigen handelen en nalaten onder deze Overeenkomst. 

 

11.8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Op deze Overeenkomst, Bestelformulierenen alle bestellingen van de Klant is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met deze Overeenkomst, een Bestelformulier of een bestelling van een Klant ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.