Algemene voorwaarden EFORGE BV – ROBAWS® BE0808.554.782

Goede afspraken zijn een basis van een goede samenwerking. Onze voorwaarden zijn gesteund op een wederzijds begrip en vertrouwen, en zijn bedoeld om de werkelijke wil van de partijen te verankeren in een correcte en evenwichtige contractuele relatie tussen partijen.

 

 1. Algemeen
  1. Alle aanbiedingen, bestellingen, Overeenkomsten en levering van software en/of diensten door EFORGE BV, (hierna “ROBAWS” genoemd), geschieden conform deze voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant.
  2. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan ROBAWS, indien zij schriftelijk door ROBAWS werden bevestigd. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.
  3. De nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
  4. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van openbare orde of dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of dat niet strijdig is met een bepaling van openbare orde of dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
    
 2. Offertes en bestellingen en totstandkoming
  1. Alle aanbiedingen en offertes van ROBAWS zijn geheel vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. De overeenkomst (hierna Overeenkomst) tussen ROBAWS en de Klant komt slechts definitief tot stand nadat ROBAWS de bestelling van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaard heeft en/of wanneer ROBAWS de Overeenkomst uitvoert.
  2. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De btw is onderhevig aan eventuele wettelijke aanpassingen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, omvatten de prijzen geen installatie-, inwerkingstelling- en verplaatsingskosten of enige andere kosten, belastingen of heffingen. Deze kosten en alle extra en aanvullende prestaties worden vergoed aan de op dat ogenblik door ROBAWS gehanteerde tarieven.
  4. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving jaarlijks geïndexeerd worden in functie van de evolutie van de consumptieprijzen, geldig op 1 januari van het desbetreffende jaar.
  5. Voor zover evenwel, in de periode tussen offerte en aanvaarding, de prijzen van één of meerdere onderdelen (zoals licentieprijzen, integraties, implementaties) door de leverancier van ROBAWS zouden worden verhoogd met meer dan 10%, is ROBAWS niet meer gehouden door de prijzen in de offerte, en kan naar keuze en zonder vergoedingen, hetzij de offerte worden geannuleerd hetzij in verhouding tot de prijsstijgingen worden aangepast. Dit is tevens mogelijk indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meerdere onderdelen een prijsstijging kennen van minstens 10% die niet redelijkerwijze door ROBAWS kon voorzien worden bij opmaak van de prijsopgave.
 1. Uitvoering
  1. ROBAWS zal alles in het werk stellen om de software en/of diensten te leveren conform de Overeenkomst.
  2. De leverings- uitvoerings- en aanvangstermijn zijn uitgedrukt in werkdagen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de termijnen slechts als informatief en indicatief beschouwd en gaan deze pas in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering nuttige gegevens of materialen in het bezit zijn van ROBAWS en deze de eventuele voorafbetaling heeft ontvangen. Een vertraging kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst, hoogstens tot een schadevergoeding die beperkt is tot 5% van de prijs indien de werkelijke schade kan bewezen worden door de Klant.
    
 2. Levering en aanvaarding
  1. De diensten van ROBAWS nemen de vorm aan van een “software as a service”. Het louter meedelen van de gebruikersaccount (met bijhorende logingegevens) aan de Klant, zal worden beschouwd als oplevering van de diensten.
  2. Ingebruikname van het portaal van de diensten door de Klant staat gelijk met aanvaarding hiervan.
    
 3. Gebruikersaccount/login
  1. Via een gebruikersaccount en de daarbij horende login(s) wordt de Klant toegang geboden tot de diensten van ROBAWS. Toegang tot de diensten impliceert een recht op gebruik van de diensten ten gunste van de Klant. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht van intellectuele eigendomsrechten en van de diensten door ROBAWS aan de Klant.
  2. Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes waarmee de Klant toegang wordt geboden tot de diensten. De toekenning van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toekenning van minimum één (1) of meerdere logins. Het aantal logins komt overeen met het aantal gebruikers van de Klant door ROBAWS toegestaan. Een login behoort slechts toe tot één persoon en mag dan ook niet gedeeld worden met meerdere personen. Per login dient iedere gebruiker van de Klant een uniek wachtwoord in te stellen, dat tot diens persoonlijke informatie behoort.
  3. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van diens gegevens inzake de gebruikersaccount en logins, zoals maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het paswoord. De Klant mag deze informatie niet overdragen aan een derde partij en wordt verondersteld ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook te melden aan ROBAWS. Ieder verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins zal dan ook niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ROBAWS, noch tot enige schadevergoeding of andere vergoeding te betalen door ROBAWS.
    
 4. Softwarelicenties
  1. De Klant verbindt zich ertoe, de door ROBAWS en de betrokken softwareleveranciers meegeleverde licentievoorwaarden strikt na te leven. Indien de levering diensten het gebruik van software vereist, die eigendom is van ROBAWS of waarvoor haar een licentie gegeven is, dan verleent ROBAWS aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om deze software te gebruiken. De licentie is in de prijs inbegrepen.
  2. ROBAWS kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook verbeteringen en wijzigingen aanbrengen aan software. De Klant zal zich daar niet tegen verzetten. De Klant mag software enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze gemaakt zijn. De Klant is verantwoordelijk voor de update van de systeemsoftware, indien de nieuwe versie van de software dit vereist.
    
 5. Verplichtingen en aandachtspunten voor de Klant
  1. De Klant verbindt zich ertoe de software te gebruiken als een goede huisvader. Ingebruikname en toegang tot de diensten door de Klant, veronderstelt een internetverbinding en het gebruik van een moderne webbrowser (zoals, maar niet louter beperkt tot, de meeste recente versie van Google Chrome). Bij het gebruik van een verouderde webbrowser, is het mogelijk dat de Klant niet alle functies van de diensten kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal zullen functioneren.
  2. De Klant zal ROBAWS steeds nauwkeurig en tijdig inlichten over alle zaken die van belang zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en over elk feit dat op de Overeenkomst invloed heeft of kan hebben, inclusief alle informatie over en wijziging van zijn naam nationaliteit, maatschappelijke zetel, wettelijke vorm, vertegenwoordigers, btw en andere toepasselijke belastingen, (gedelegeerde) bestuurders en rechtspersonen en entiteiten die een belang hebben in de Klant of waarin de Klant ene belang heeft. Bij afwezigheid van een dergelijke kennisgeving is de informatie of de wijziging niet afdwingbaar ten aanzien van ROBAWS.
  3. De Klant is verplicht zijn informaticasysteem zowel extern (toegang) als intern (spamsoftware, virussoftware, persoonlijke paswoorden) te beveiligen. ROBAWS laat continu security testen uitvoeren om aan de OWASP standaard te voldoen. ROBAWS hanteert een strong-password policy op onze logins. Alle communicatie gebeurt via een SSL-certificaat. Desondanks kunnen datalekken of andere security breeches nooit 100% worden uitgesloten.
    
 6. Prijzen – betalingsmodaliteiten– protest
  1. Alle facturen zijn betaalbaar, in euro op de maatschappelijke zetel van ROBAWS en moeten worden betaald op de vervaldatum vermeld op de factuur en bij gebreke hieraan, in ieder geval uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum.
  2. De Klant is aan ROBAWS een vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Overeenkomst. Ongeacht of de Klant gebruikt maakt van de diensten, blijft de vergoeding verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst. Reeds betaalde vergoedingen blijven dienvolgens door ROBAWS verworven.
  3. De facturatie wordt elektronisch aan de Klant overgemaakt. Indien de Klant deze alsnog op papier wenst te ontvangen, dient de Klant dit schriftelijk ter kennis te brengen van ROBAWS.
  4. Bij laattijdige betaling is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest van 10% per jaar verschuldigd. In geval van gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling is de Klant daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal factuurbedrag, met een minimum van tweehonderd EUR (€200,00), zelfs bij toekenning van betalingsfaciliteiten. Diezelfde rechten komen toe aan de Klant indien ROBAWS zijn betaalverplichtingen niet nakomt.
  5. Ingeval van betwisting dient de factuur aangetekend en gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst. Bij gebrek aan tijdig gemotiveerd protest wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard.
  6. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  7. ROBAWS is gerechtigd om bij een laattijdige betaling de functionaliteit van de software te beperken tot ‘view only’ dan wel het onderhoud en gebruik van de software op te schorten. Tevens is ROBAWS in dit geval gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling de desbetreffende Overeenkomsten te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In dit geval is de Klant tevens aan ROBAWS een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, die ten minste 15% bedraagt van de overeengekomen prijs zonder taksen. Bovendien zal een betaald voorschot in dit geval, maar ook in alle andere gevallen van verbreking ten laste van de Klant, in ieder geval verworven en behouden blijven, ten titel van schadeloosstelling en zal deze minstens aangewend kunnen worden op de schadeloosstelling.
    
 7. Overdracht
  1. ROBAWS heeft het recht de Overeenkomst zonder de toestemming van de Klant te laten uitvoeren door derden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen.
  2. De Klant is op haar beurt niet gerechtigd om de Overeenkomst, zonder toestemming van ROBAWS, over te dragen aan derden.
    
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. In dit verband houden de vergoedingen betaald door de klant, geen overdracht in van enig zulk recht.
  2. Behoudens andersluidende schriftelijke Overeenkomst, blijft ROBAWS eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar geenszins beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen, merkenrechten, recht op uitvindingen, rechten op software en rechten op databanken) op alle in uitvoering van de Overeenkomst gecreëerde en/of meegedeelde ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Overeenkomst werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. ROBAWS heeft het recht om deze ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Overeenkomst werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden. 
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde of door ROBAWS ontwikkelde software, alsmede de door ROBAWS geleverde diensten, documentatie, berusten uitsluitend bij ROBAWS en/of bij derden – voor zover het software of documentatie van derde betreft. De Klant verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

11​​. ​​​Vertrouwelijke informatie

 • Elke partij zal alle informatie van de andere, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen, niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij en enkel gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Elke partij zal vertrouwelijke informatie van de andere partij enkel bekendmaken aan of ter beschikking stellen van die werknemers, zelfstandige consultants of onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en die onderworpen zijn aan dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting als deze beschreven in onderhavig artikel.

  Deze bepaling zal na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven gedurende drie (3) jaar.

​​​​​​​12. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien een geval van overmacht of andere omstandigheden die geen kwade wil inhouden de uitvoering onmogelijk maakt, zelfs tijdelijk, of derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, behoudt ROBAWS het recht voor hetzij de voorwaarden aan te passen, hetzij aan de Overeenkomst te verzaken, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen en/of die ons dwingt tijdelijk en/of definitief de werken stil te leggen, zijn onder meer: bijvoorbeeld ongevallen, inbeslagname weersomstandigheden, oorlogen en de gevolgen ervan, ziekte of epidemieën, staking of lock-out, brand, gebrek of moeilijkere belevering aan grondstoffen of arbeidskrachten, productiestopzettingen bij leveranciers, niet verwachte prijsstijgingen, beperkingen op het energieverbruik, overheidsmaatregelen, enz. De tijdelijke schorsing van de werken ten gevolge van overmacht brengt, van rechtswege en zonder vergoeding, de verlenging mede van de aanvankelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde rechten komen toe aan de Klant die op zijn beurt met deze omstandigheden zou geconfronteerd worden.
 • Partijen verbinden zich er wel toe om in zulke gevallen in gemeen overleg naar de gepaste oplossing te zoeken die redelijk en billijk is voor beide partijen. Ingeval van blijvende discussie zullen partijen zich tot de Rechtbank wenden die zal oordelen over een billijke en passende oplossing.

​​​​​​​13. Aansprakelijkheid

 1. Alle contractuele verplichtingen van ROBAWS zijn inspanningsverbintenissen. De Klant erkent en aanvaardt dat de software wordt geleverd op “as is” basis, zijnde nimmer perfect of 100% vrij van gebreken kunnen zijn en dat niet alle gebreken zullen (kunnen) worden hersteld.
 2. Voor zover de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van ROBAWS toch in het gedrang zou komen, wordt haar tussenkomst beperkt als volgt:
 • ROBAWS kan slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade, zoals doch niet beperkt tot verlies van gegevens, gederfde winst van de Klant, personeelskosten, advocatenkosten of enige aanspraak van een derde, behoudens in geval van opzettelijke of zware fouten. De schadevergoeding waartoe ROBAWS gehouden zou zijn, kan in geen geval de bedragen te boven gaan die de Klant moet betalen voor één jaar gebruiksrechtvergoeding van de software. Voor zover de verzekeraar van ROBAWS tussenkomt en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief dekking verleent en uitbetaalt, zal de aansprakelijkheid van ROBAWS beperkt zijn tot hetgeen de verzekeraar effectief uitbetaalt te vermeerderen met onze franchise, zonder dat ROBAWS nog kan aangesproken worden voor verdere (niet-gedekte en/of niet uitbetaalde) schade.
 • ROBAWS is nimmer gehouden tot schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door gebreken in software of databanken, ontwikkeld door derden, zelfs indien deze software via ROBAWS aangeschaft werd.
 • ROBAWS is evenmin gehouden tot schadeloosstelling in geval van storingen in het dataverkeer te wijten aan externe factoren of obstakels, inherent aan de omgeving van de telecommunicatie-infrastructuur, of ongevallen, of werkzaamheden inzake onderhoud, versterking, herinrichting of uitbreiding van netwerkinstallaties door de telecomoperator en/of serverprovider.
 • De Klant erkent en aanvaardt dat de prijs van de producten van ROBAWS is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel. De aansprakelijkheid van ROBAWS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant ROBAWS tijdig en gemotiveerd in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en ROBAWS na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft nagelaten maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat , de Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid, de toegang en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen en gegevens te beveiligen en vrijwaren of (III) indien de Klant nalaat ROBAWS zo spoedig als mogelijk van de schade in kennis te stellen en van alle relevante informatie te voorzien.
 • Elke aanspraak tot schadevergoeding of vordering tot vrijwaring of enige andere vordering ingesteld door de Klant of andere personen vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde Belgische rechtbanken binnen een termijn van vier (4) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de partij gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn (= vervaltermijn).
 • ROBAWS zal nooit hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden met andere eventuele betrokken partijen

​​​​​​​14. Duurtijd en opzegging

 1. Een Overeenkomst tot gebruik van de software en/of diensten van ROBAWS wordt gesloten voor onbepaalde duur.
 2. Elke partij heeft het recht om de Overeenkomst, na inwerkingtreding, eenzijdig en zonder motivering op te zeggen, mits toekenning aan de wederpartij van een opzeggingstermijn van één (1) maand. De opzegging dient per aangetekende brief aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de opzegging wordt gegeven.
 3. De gehele of gedeeltelijke onrechtmatige beëindiging/annulatie van de Overeenkomst door of lastens de Klant geeft ROBAWS het recht op een schadevergoeding van twintig percent (20%) van de verkoopprijs, zonder dat ROBAWS het bestaan of de omvang van de werkelijk geleden schade dient te bewijzen. ROBAWS behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen, indien daartoe het bewijs wordt geleverd. Diezelfde rechten komen toe ingeval van gehele of gedeeltelijke onrechtmatige beëindiging/annulatie door of lastens ROBAWS, en dit ten gunste van de Klant.
 4. ROBAWS zal bij het beëindigen van de Overeenkomst de gebruikersaccount van de Klant te deactiveren. De Klant dient aldus voor het verstrijken van de overeenkomst de input-data te exporteren via de beschikbare export tools. Indien de Klant dit niet tijdig doet, kan in onderling akkoord tussen ROBAWS en de Klant, aan ROBAWS het recht worden toegekend om deze inputdata gedurende een beperkte tijd te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken.
 5. In het geval de Klant niet-akkoord gaat met – niet limitatieve opsomming – (i) een wijziging van het aanbod of de samenstelling van de diensten van ROBAWS, (ii) een wijziging van de algemene voorwaarden door ROBAWS of (iii) een eventueel aangekondigde prijsaanpassing door ROBAWS kan de Klant aldus te allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst beëindigen. In geen geval biedt dit de Klant evenwel een bijkomende eis tot schadevergoeding ten laste van ROBAWS.
 6. Naast de gevallen waarvoor dit in deze Overeenkomst reeds specifiek voorzien is, houdt ROBAWS zich het recht voor om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen ingeval de Klant (i) in staat van faillissement is verklaard of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren, (ii) een van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door ROBAWS, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt.. In voorkomend geval heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.  
   

15. Privacy en Gegevensbescherming

 1. ROBAWS verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. ROBAWS vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende wetgeving. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Het privacybeleid kan steeds geraadpleegd en opgevraagd worden via ons algemeen e-mailadres: [email protected].
 • Voor zover de Klant met gebruikmaking van de software persoonsgegevens verwerkt, is de Klant daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. De Klant staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften verwerkt. De Klant vrijwaart ROBAWS voor alle aanspraken van derden, met betrekking tot de door de software verwerkte gegevens, die jegens ROBAWS mochten worden ingesteld wegens een niet aan ROBAWS toe te rekenen schending van de wet op bescherming van persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

​​​​​​​16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. ROBAWS behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.